เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คุณวนัสนันท์ ประภามณีรัตน์ ผู้จัดการแผนกบุคคลและธุรการ
เป็นตัวแทน คุณณารีรัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.คิวทีซีกรุ๊ป
มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 5 ทุนdการศึกษา ณ วิหารแปดเซียน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Keep in touched with us via our social network channel

Tags: