ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

วันเวลา/สถานที่ปฏิบัติงาน
   –   ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.
   –   ไซต์งาน โครรงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โซน C จ.กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดงาน

   –  สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกัน
       หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
   –   สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
   –   ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน
       โครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
   –   แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้
       เกิดความไม่ปลอดภัย
   –   รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
       ประสบอันตราย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   –   ทำงานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

   –  ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปี ขึ้นไป
   –   วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย
       หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   –   มีประสบการณ์ความปลอดภัยใน Site งานก่อสร้าง อย่างน้อย 1-2 ปี
   –   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับพอใช้
   –   มีความขยันอดทนในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
        สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   –   เดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัด
   –   สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน