โครงการเยี่ยมบ้านพนักงานประจำปี 2562(นายวินัย เวียงแก้ว)


     บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพนักงาน ปี 2562  โดยส่งตัวแทนบริษัทฯ แผนกบุคคลฯ  เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านพนักงานที่ จ.อุบลราชธานี นายวินัย  เวียงแก้ว สังกัด ซุปเปอร์ไวเซอร์  
   ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน จึงมีโครงการ "เยี่ยมบ้านพนักงาน " เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน ระหว่างครอบครัวของพนักงาน พนักงาน และองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงานค่ะ