โครงการเยี่ยมบ้านพนักงานประจำปี 2562(นายจิรวัฒน์ สอนสุวรรณ์)


     บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านพนักงาน ปี 2562  โดยส่งตัวแทนบริษัทฯ แผนกบุคคลฯ  เดินทางเข้าเยี่ยมบ้านพนักงานที่ จ.อุบลราชธานี นายจิรวัฒน์  สอนสุวรรณ์ สังกัด ซุปเปอร์ไวเซอร์  
   ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน จึงมีโครงการ "เยี่ยมบ้านพนักงาน " เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน ระหว่างครอบครัวของพนักงาน พนักงาน และองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงานค่ะ