รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562 และรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจชาว QTC GROUP คุณธิติวัฒน์  เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคิวทีซีกรุ๊ป จำกัด เข้ารับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562" สาขาบริหารธุรกิจและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  คุณณารีรัตน์  เงินนำโชคธนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคิวทีซีกรุ๊ป จำกัด เข้ารับรางวัล "องค์กรดีเด่นแห่งปี 2562" สาขาธุรกิจงานวิศวกรรมแบบครบวงจร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร