ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

 

นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 

นายสมชาติ กาลสุข

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 

ผศ.ดร.นพดล จอกแก้ว

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

 

นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

รองประธานกรรมการบริษัท

 

นางณารีรัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์

กรรมการบริษัท

นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

นางณารีรัตน์ เงินนำโชคธนรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

 

นายรุ่งรัตน์ เสรีรัตนชัยพร

ผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการ

 

นางปรานอม คำภานุช

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร