ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3

Project Developer

   - Internet Thailand Public Company Limited

Project Details

   - Building feature : Building

   - Building structural : 3 Building

  • Visitor Center 
  • Data Center
  • Facility Building

   - Construction Area : 30,400 SQM.

Scope of work

  • ELECTRICAL WORKS                                                 
  • HVAC System                                                               
  • FIRE PROTECTION (Nitrogen System)                                   
  • Fire Hose Cabinet System                                               
  • Water leak detection system                                                     
  • Air sampling                                                                  
  • FUEL TANK and Piping System